1. R raovatcantho:
    Hoàn thành cài đặt chức năng bảng tin nhanh
Chức năng tin nhanh chỉ giành cho thành viên Premium trở lên