Với một nhà lãnh đạo, khả năng tuyển dụng đúng người hỗ trợ anh ta thực hiện công việc cũng có tính quyết định tới thành công không kém gì các yếu tố khác. Nếu ...

Sản phẩm: Giày dép Bistis
Thời gian: 2 ngày, từ 7/3-9/3
Hình thức: Giảm 50% toàn bộ sản phẩm hiện có
Nhân dịp: Thanh lý hàng tồn
Register New Account
Reset Password